វីឡា ៥ បន្ទប់ មានអាងហែលទឺក សម្រាប់ជួលនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ | Villa 5 Bedroom with Swimming Pool for Rent at Borey Peng Hourt Boeung Snor

– តម្លៃ | Price: $ 3500 / month (មានសំភារះពេញ/Fully Furnished)

-បន្ទប់គេង| Bedrooms: 5

-បន្ទប់ទឹក| Bathrooms: 6

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ| Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ| Kitchen: 2

– អាងហែលទឹក | Swimming Pool: 1

-ចំណតឡាន| Parking: 2

🌎ទីតាំង បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ | Loction: Borey Peng Hourt Boeung Snor
HP: 089 999 079/089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

វីឡា ៥ បន្ទប់ មានអាងហែលទឺក សម្រាប់ជួលនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ | Villa 5 Bedroom with Swimming Pool for Rent at Borey Peng Hourt Boeung Snor

– តម្លៃ | Price: $ 3500 / month (មានសំភារះពេញ/Fully Furnished)

-បន្ទប់គេង| Bedrooms: 5

-បន្ទប់ទឹក| Bathrooms: 6

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ| Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ| Kitchen: 2

– អាងហែលទឹក | Swimming Pool: 1

-ចំណតឡាន| Parking: 2

🌎ទីតាំង បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ | Loction: Borey Peng Hourt Boeung Snor
HP: 089 999 079/089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

4 Bedrooms Villa for Rent in Borey Chipmong Hun Sen Blvd (Street 60M)
Price: $ 1200 / month
Location: Borey Chipmong Hun Sen Blvd (Street 60M)
4 Bedrooms
5 Bathrooms
1 Livingroom
1 Kitchen
2 Balcony
Fully Furnished
HP: 089 999 079 | 089 999 709
(WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
5 Bedrooms Villa for Rent Near ISPP School Hun Sen Blvd (Street 60M)
Price: $ 1500 / month
Location: Near ISPP School Hun Sen Blvd (Street 60M)
5 Bedrooms
6 Bathrooms
1 Livingroom
1 Kitchen
2 Balcony
Fully Furnished
HP: 089 999 079 | 089 999 709
(WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
5 Bedrooms Villa for Rent Near ISPP School Hun Sen Blvd (Street 60M)
Price: $ 1500 / month
Location: Near ISPP School Hun Sen Blvd (Street 60M)
5 Bedrooms
6 Bathrooms
1 Livingroom
1 Kitchen
2 Balcony
Fully Furnished
HP: 089 999 079 | 089 999 709
(WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
4 Bedrooms Villa for Rent Near ISPP School Hun Sen Blvd (Street 60M)
Price: $ 1200 / month
Location: Near ISPP School Hun Sen Blvd (Street 60M)
4 Bedrooms
5 Bathrooms
1 Livingroom
1 Kitchen
2 Balcony
Fully Furnished
HP: 089 999 079 | 089 999 709
(WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh

វីឡា ៥ បន្ទប់ សម្រាប់ជួលនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ | Villa 5 Bedroom for Rent at Borey Peng Hourt Boeung Snor

– តម្លៃ | Price: $ 3000 / month (មានសំភារះពេញ/Fully Furnished)

-បន្ទប់គេង| Bedrooms: 5

-បន្ទប់ទឹក| Bathrooms: 6

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ| Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ| Kitchen: 2

-ចំណតឡាន| Parking: 2

🌎ទីតាំង បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ | Loction: Borey Peng Hourt Boeung Snor
HP: 089 999 079/089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

See Less

វីឡាព្រីន ៥ បន្ទប់ សម្រាប់ជួលនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ | Villa Prince 5 Bedroom for Rent at Borey Peng Hourt Boeung Snor

– តម្លៃ | Price: $ 4500/month

-បន្ទប់គេង| Bedrooms: 5

-បន្ទប់ទឹក| Bathrooms: 7

-បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ| Living Room: 1

-ផ្ទះបាយ| Kitchen: 1

-ចំណតឡាន| Parking: 2

🌎ទីតាំង បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ | Loction: Borey Peng Hourt Boeung Snor
HP: 089 999 079/089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

4 Bedrooms House for Rent In Bassac Garden, Tonle Bassac Area near Aeon Mall

Price: $ 1000 / month

Location: Bassac Garden, Tonle Bassac Area near Aeon Mall

4 Bedrooms
5 Bathrooms
1 Livingroom
1 Kitchen
Balcony
1 Garden
Some Furniture
HP: 089 999 079 / 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

4 Bedrooms House for Rent In Bassac Garden, Tonle Bassac Area near Aeon Mall

Price: $ 1500 / month

Location: Bassac Garden, Tonle Bassac Area near Aeon Mall

4 Bedrooms
5 Bathrooms
1 Livingroom
1 Kitchen
Balcony
1 Garden
Some Furniture
HP: 089 999 079 / 089 999 709 (WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh
www.expertrealty.com.kh

4 Bedrooms Villa for Rent Near ISPP School Hun Sen Blvd (Street 60M)
Price: $ 1500 / month
Location: Near ISPP School Hun Sen Blvd (Street 60M)
5 Bedrooms
6 Bathrooms
1 Livingroom
1 Kitchen
2 Balcony
Fully Furnished
HP: 089 999 079 | 089 999 709
(WhatsApp/Telegram/Line/Viber/Wechat)
inquiry@expertrealty.com.kh